Πέμπτη, Μαρτίου 20, 2008

Τα έγγραφα του Γ.Γκιόλβα (Μέρος ΙΙΙ "Συνεργασία με ΕΑΒ-ΥΠΕΘΑ")

ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΙΙ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ
Αθήνα 7 Μαϊου 1985

ΠΡΟΣ: EAB

KOIN: κ.Γ.ΓΚΙΟΛΒΑ

ΘΕΜΑ: Συνεργασία ΕΑΒ και Γ.ΓΚΙΟΛΒΑ

ΣΧΕΤ: α., β., γ., δ. ....

1. Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την παράδοση στον κ.Γ.Γκιόλβα των υλικών "κονσόλα" και "δοκιμαστικό σωλήνα" που κατασκευάσατε στα πλαίσια της συνεργασίας που είχατε σύμφωνα με το (α) σχετικό χωρίς οικονομική επιβάρυνση από πλευράς του.

2. Ο κ.Γ.Γκιόλβας στον οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την κατά την κρίση του ενημέρωση της Υπηρεσίας σας πάνω στις εξελίξεις των ερευνητικών προγραμμάτων του.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΟ IV.
(αποχαρακτηρισμένο)

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ - ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: ...., EAB

KOIN: Γ.Γκίολβα .....YΠΟΒΙ

Αθήναι 19 Φεβ. 1982

ΘΕΜΑ: Ενίσχυσις Ερευνητικών Προγραμμάτων κ.Γκιόλβα Γ.

1. Γνωρίζεται ότι ο κ.Γκιόλβας Γ. ασχολείται με την εφαρμοσμένην επιστημονικήν έρευναν εις προωθημένα τεχνολογικά προβλήματα με ενδεχομένην επέκτασιν εφαρμογής τούτων και είς τον τομέα Εθνικής Αμύνης.

2. Προς υποβοήθησιν της προσπάθειας τούτης παρακαλώ όπως παρέχετε, εις τον ως άνω ερευνητήν, τεχνικήν βοήθειαν και υποστήριξιν, ως διάθεσιν τεχνικού προσωπικού, κατασκευή ιδιοσυσκευών, οργάνων, εξαρτημάτων πειραματισμού κ.λ.π., εντός των οικονομικών σας δυνατοτήτων.

3. Συντονισμός και ρύθμισις λεπτομερειών μερίμνη ΥΠΟΒI.