Σάββατο, Μαΐου 13, 2006

Λογοκρισία ιερών κειμένων

Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή, ούτοι ουν προσήλθον Φιλίππω τω από Βησθαϊδά της Γαλιλαίας, και ηρώτων αυτόν λέγοντες, κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ιδείν. έρχεται Φίλιππος και λέγει τω Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι τω Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων:
Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου...

...(snip-snip ψαλίδι απο τα Γιαχβικά/Κρόνια ιερατεία)

Καινή Διαθήκη Ιωαν. ΙΒ 20-23

(και συνεχίζει στο χειρόγραφο)
Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογεννεί, φυτόν Ουράνιον και βλάστημα Θείον ηκριβωμένον. Λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.

Από το Χειρόγραφο Ευσεβίου του Παμφίλου, Καισαρίας 265μ.Χ.
Ανεκαλύφθη υπό του καθηγητού Ε.Πρόκου το 1974, ισοριοδιφώντας στις βιβλιοθήκες του Βατικανού ως επίτιμος καθηγητής ξένων Πανεπιστημίων.
Απο τα Ευαγγέλια έχουν απαλειφθεί οι δύο τελευταίες φράσεις...!!

Για ποιους λόγους τα μισελληνικά ιερατεία του Κρόνου/Γιαχβέ αφαίρεσαν αυτές τις φράσεις από την τελική έκδοση των ιερών τους κειμένων νομίζουμε ότι είναι πασιφανές στον έχοντα την στοιχειώδη νοημοσύνη.