Σάββατο, Μαρτίου 31, 2007

Ο γεωκεντρισμός του Αριστοτέλη

Ημείς δε λέγωμεν πρώτον πότερον έχει κίνησιν ή μένει, καθάπερ γάρ είπομεν, οι μέν αυτήν εν των άστρων είναι ποιούσιν, οι δ’επί του μέσου θέντες ίλλεσθαι και κινείσθαι φασι περί τον πόλον μέσον. Ότι δ’εστίν αδύνατον, δήλον λαβούσιν αρχήν ως είπερ φέρεται ειτ’εκτός ούσα του μέσου είτ’επί του μέσου, αναγκαίον αυτήν βία κινείσθαι ταύτην την κίνησιν ού γάρ αυτής γε της γής έστιν, και γάρ αν των μορίων έκαστον ταύτην είχε την φοράν, νύν δ’επ’ ευθείας πάντα φέρεται προς το μέσον. Διόπερ ούχ οιόν τ’αίδιον είναι, βίαιόν γ’ούσαν και παρά φύσιν’ ή δε γε του κόσμου τάξις αίδιος.
Έτι πάντα τα φερόμενα την φοράν την εγκύκλιον υπολειπόμενα φαίνεται και κινούμενα πλείους [296b] μιας φοράς έξω της πρώτης, ώστε και την γήν αναγκαίον, είτε περί το μέσον είτ’επί του μέσου κειμένη φέρεται, δύο κινείσθαι φοράς. Τούτου δε συμβαίνοντος αναγκαίον γίγνεσθαι πάροδον και τροπάς των ενδεδεμένων άστρων. Τούτο δ’ου φαίνεται γιγνόμενον, αλλ’αεί ταύτα κατά τους αυτούς ανατέλλει και δύεται τόπους αυτής.
Έτι δ’η φορά των μορίων και όλης αυτής ή κατά φύσιν επί το μέσον του παντός έστιν, διά τούτο γάρ και τυγχάνει κειμένη νύν επί του κέντρου, διαπόρησειε δ’αν τις, επεί ταυτόν αμφοτέρων εστί το μέσον, προς πότερον φέρεται τα βάρος έχοντα και τα μόρια της γης κατά φύσιν, πότερον ότι του παντός έστι μέσον, ή διότι της γής. Ανάγκη δή προς το του παντός, και γάρ τα κούφα και το πύρ είς τουναντίον φερόμενα τοις βάρεσι προς το έσχατον φέρεται του περιέχοντος τόπου το μέσον. Συμ(έ(ηκε δε ταυτό μέσον είναι της γης και του παντός, φέρεται γάρ και επί το της γης μέσον, αλλά κατά συ(ε(ηκός, ή τομέσον έχει εν τώ του παντός μέσω. Ότι δε φέρεται και προς το της γής μέσον, σημείον ότι τα φερόμενα βάρη επί ταύτην ού παρ’άλληλα φέρεται αλλά προς ομοίας γωνίας, ώστε προς εν τω μέσον φέρεται, και το της γης.
Φανερόν τοίνυν ότι ανάγκη επί του μέσου είναι την γήν και ακίνητον, διά τε τάς ειρημένας αιτίας, και διότι τα βία ριπτούμενα άνω βάρη κατά στάθμην πάλιν φέρεται είς ταυτό, καν είς άπειρον ή δύναμις έκριπτει.
(Περί Ουρανού, βιβλ.ΙΙ, XIV)


Μετάφραση:
Τώρα θ’ασχοληθούμε πρωτίστως με το αν η γη κινείται ή ακινητεί. Όπως κιόλας είπαμε, οι μεν τη χαρακτηρίζουν σαν ένα από τα άστρα, ενώ οι άλλοι τη θέλουν να βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος, να περιδινείται (στροβιλίζεται) και να κινείται γύρω από τον κεντρικό άξονα της. Η αβασιμότητα αυτών των απόψεων, αποδεικνύεται από το ότι, αν η γη κινείται, βρισκόμενη είτε έξω από το κέντρο, είτε στο κέντρο, κατ’ανάγκην θα πραγματοποιεί αυτή την κίνηση υπό την επίδραση βίας, γιατί η εν λόγω κίνηση δεν προέρχεται από την ίδια την γη. Αν προέρχονταν από αυτήν, κάθε μόριο της (της γης) θα έδειχνε την ίδια κίνηση. Αλλά, όπως συμβαίνει, όλα κινούνται σε ευθεία γραμμή προς το κέντρο. Γι’αυτό, η κίνηση της δεν μπορεί να είναι αιώνια, αφού πραγματοποιείται υπό την επίδραση βίας και αντίθετα προς τη φύση. Αλλά η τάξη του κόσμου είναι αιώνια.
Επί πλέον, όλα τα σώματα που κινούνται κυκλικά, φαίνεται ότι υπολείπονται σε ταχύτητα από άλλα και κινούνται κατά περισσότερες κατευθύνσεις με εξαίρεση την πρώτη τέτοια. Πράγμα που σημαίνει ότι και η γη κατ’ανάγκην, είτε κινείται βρισκόμενη κοντά στο κέντρο ή ακριβώς στο κέντρο, πραγματοποιεί δύο κινήσεις. Αν, όμως αυτό συμβαίνει, κατ’ανάγκην θα συμβαίνουν διαβάσεις και μεταστροφές («πάροδοι» και «τροπαί») των απλανών αστέρων. Αλλ’αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει, και πάντοτε τα ίδια άστρα ανατέλλουν και δύουν στις ίδιες θέσεις (καθώς παρατηρούνται από τη γη).
Εκτός αυτού, η κατά φύσιν κίνηση τόσο των μορίων της, όσο και ολόκληρης της γης, πραγματοποιείται στο κέντρο του σύμπαντος, και γι’αυτό, ακριβώς, η τωρινή θέση της γης είναι στο κέντρο. Και επειδή το κέντρο του σύμπαντος όσο και της γης είναι το ίδιο, θα διερωτάτο κανείς προς ποιο κέντρο φέρονται τα βαρειά σώματα και τα μόρια της γής κατά φύσιν: φέρονται προς το κέντρο (γιατί αυτό είναι κέντρο) του σύμπαντος ή (γιατί είναι) το κέντρο της γης; Αλλά κατ’ανάγκην φέρονται προς το κέντρο του σύμπαντος, γιατί τα ελαφρά σώματα και το πυρ, κινούμενα αντίθετα προς τα βαρειά, φέρονται προς το ακραίο όριο του τόπου που περιβάλλει το κέντρο. Της γης όμως και του σύμπαντος το κέντρο συμβαίνει να συμπίπτουν. Και φέρονται μεν προς το κέντρο της γης (τα εν λόγω σώματα), αλλά κατά τύχην, αφού και αυτής το κέντρο είναι το ίδιο με το κέντρο του σύμπαντος. Ότι φέρονται δε και προς το κέντρο της γης, δείχνεται από το ότι τα κινούμενα προς αυτήν βάρη, δεν κινούνται παράλληλα το ένα προς το άλλο, αλλά κατά ίσες γωνίες, ώστε προς ένα ή το ίδιο κέντρο φέρονται, που είναι επίσης κέντρο της γης.
Είναι, λοιπόν, φανερό, ότι κατ’ανάγκην η γη βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος και είναι ακίνητη, τόσο για τους λόγους που είπαμε, όσο και επειδή τα προς τα πάνω με ορμή εκτιναζόμενα βάρη, ξαναπέφτουν κάθετα στο σημείο απ’όπου ξετινάχθηκαν, ακόμα και αν η δύναμη εκτόξευσης τα έστελνε στο άπειρο.

Σχόλιο:…Bλέπουμε τον Σταγειρίτη φιλόσοφο να μην δέχεται ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο και από τον άξονα της, να μην γνωρίζει την ταχύτητα πλανητικής διαφυγής και άλλους νόμους της κίνησης που σήμερα γνωρίζουμε, θεωρεί τη γη ακίνητη στο κέντρο του σύμπαντος, φαίνεται να διαφωνεί με το «τα πάντα ρει» της σχολής σκέψης του Ηράκλειτου.
Επιπλέον παρακάτω βλέπουμε πολύ σωστά να αναγνωρίζει τη σφαιρικότητα της Γης και το μικρό της μέγεθος σε αντιπαραβολή με τα άστρα, αλλά να κάνει μια εντελώς λάθος εκτίμηση για την περιφέρεια της:

(Γενικά καθόλου άσχημα για ένα φιλόσοφο του 4ου αιώνα άλλά σίγουρα όχι ότι θα περίμενε κανείς από ένα ..."διαστρικό ταξιδευτή" ή φερόμενο από ορισμένους κάτοχο της "απόλυτης συμπαντικής γνώσης")

Και των μαθηματικών δε όσοι το μέγεθος αναλογίζεσθαι πειρώνται της περιφέρειας, εις τετταράκοντα λέγουσιν είναι μυριάδας. Εξ ών τεκμαιρομένοις ού μόνον σφαιροειδή τον όγκον αναγκαίον είναι της γης, αλλά και μη μέγαν προς το των άλλων άστρων μέγεθος.

Μετάφραση:
Eξ άλλου, οι μαθηματικοί που προσπαθούν να υπολογίσουν το μέγεθος της περιφέρειας της γης, το ορίζουν σε σαράντα μυριάδες (400.000) στάδια*. Βασιζόμενοι, λοιπόν, σ’αυτά, πρέπει να παραδεχθούμε όχι μόνο ότι αναγκαστικά ο όγκος της γης είναι σφαιρικός, αλλά και ότι δεν είναι μεγάλος σε αντιπαραβολή προς το μέγεθος των άλλων άστρων.

*: Το κάθε στάδιο έχει μήκος 185 μέτρων περίπου. Τα 400.000 στάδια επομένως αντιστοιχούν προς 74.000.000 μέτρα, ήτοι 74 χιλιάδες χιλιόμετρα. Οι σημερινοί υπολογισμοί δίνουν μήκος περιφέρειας της γης, στον ισημερινό, ίσο προς 40.067 χιλιόμετρα.

_____________________________________________________________

Το «Περί Ουρανού», έργο του Σταγειρίτη κολοσσού της σκέψης, είναι ένα από τα πιο σημαντικά του και αντιπροσωπεύει τις Κοσμολογικές απόψεις του επιστημονικότερου νου της Κλασικής Ελληνικής Αρχαιότητας. Σ' αυτό, ο Αριστοτέλης, συνοψίζει όχι μόνο τις επιστημονικές γνώσεις που ίσχυαν στην εποχή του για την προέλευση, δομή και λειτουργία του Κόσμου (σύμπαντος-ουρανού) αλλά βρίσκει ευκαιρία να παραθέσει και γενικότερες από ψεις που αναφέρονται σε φυσικά, βιολογικά και κοινωνικά ακόμη φαινόμενα. Τα σχετικά ερωτήματα, βασάνιζαν ανέκαθεν τη διανόηση και είχαν αντιμετωπισθεί, κατά καιρούς, από διαφόρους —προ του Αριστοτέλους— στοχαστές, όπως τους πρωταρχικούς θεολόγους-μυθολόγους, τους ορθολογιστές Ίωνες και Ιταλιώτες σοφούς κατόπιν, και τον μεγάλο διδάσκαλο του, Πλάτωνα, μεταγενέστερα. Ο Αριστοτέλης, βλέποντας τον Κόσμο σαν μια ζωντανή, φυσική ΕΝΟΤΗΤΑ —υποκείμενη σε νόμους και λογικές ερμηνείες— προχωρεί πέρα από τους παλαιότερους διανοητές, θέτοντας τις βάσεις μιας ορθολογικής παρατήρησης, απαλλαγμένης από δεισιδαιμονίες και προλήψεις. Ωστόσο, το θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής του (το οποίον κατεδίκασε εις θάνατον τον Σωκράτη και τον Αναξαγόρα, επ' αθεΐα) τον αναγκάζει —έμμεσα κατά το μάλλον ή ήττον— σε μια παραχώρηση: Προς το τέλος του έργου του, ο μεγάλος φιλόσοφος, αποδέχεται την παρεμβολή —στη λειτουργία του Κόσμου— ενός υπερβατικού παράγοντα, αυτόβουλου και σκοποθέτη, απομακρυνόμενος, έτσι, από τους οπαδούς της απόλυτα υλιστικής θεώρησης του σύμπαντος. Παραχώρηση για την οποία, οι αιώνες, δεν έδωσαν ακόμη τη βαθύτερη —ενδεχομένως— ερμηνεία της...

Yπερσύνδεσμοι:
Wikipedia: Περι Ουρανού
http://classics.mit.edu/Aristotle/heavens.html

Παρασκευή, Μαρτίου 30, 2007

Eξαγωνικός σχηματισμός βρέθηκε στον Κρόνο


Το εξάγωνο έχει διάμετρο 25.000 χλμ

Ένας ατμοσφαιρικός εξαγωνικός σχηματισμός που καλύπτει ολόκληρο τον βόρειο πόλο του Κρόνου συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επιστημόνων της αποστολής Cassini της NASA.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της υπηρεσίας, ο εξαγωνικός σχηματισμός είχε εντοπιστεί πριν από περισσότερο από δυο δεκαετίες με τις αποστολές Voyager 1 και 2. Το εξάγωνο είναι σχεδόν 25.000 χιλιόμετρα (15.000 μίλια) απο τη μια ακρη στην αλλη. Σχεδόν τέσσερις πλανήτες στο μεγεθος της Γης θα μπορουσαν να χωρέσουν μεσα σε αυτο.

Το γεγονός ότι επανεμφανίζεται στις εικόνες του Cassini δείχνει ότι πρόκειται για σταθερό ατμοσφαιρικό φαινόμενο. Ένα δεύτερο, μικρότερο και σκοτεινότερο εξάγωνο διακρίνεται μέσα στο πρώτο στις νέες εικόνες.

Δείτε το σχετικό βίντεο (αρχείο QuickTime, 4ΜΒ).

«Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι παρόμοιο σε άλλο πλανήτη. Μάλιστα, η πυκνή ατμόσφαιρα του Κρόνου, όπου κυριαρχούν τα κυκλικά κύματα, είναι ίσως το τελευταίο μέρος όπου θα περιμέναμε να δούμε ένα εξάπλευρο γεωμετρικό σχηματισμό» σχολιάζει ο Κέβιν Μπέινς του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της NASA, υπεύθυνου για την αποστολή.

Το εξάγωνο παραπέμπει στις πολικές δίνες της Γης, κυκλικά ρεύματα αέρα που περιστρέφονται γύρω από τους πόλους. Στην περίπτωση του Κρόνου, η δίνη έχει εξαγωνικό σχήμα.

Οι νέες εικόνες του εξαγώνου, που εκτείνεται πάνω από 75 χλμ κάτω από την κορυφή των νεφών, ελήφθησαν στο υπέρυθρο τμήμα του φάσματος, που αντιστοιχεί σε εκπομπή θερμότητας.

Οι κάμερες του σκάφους που βλέπουν στο ορατό φως δεν μπορούν να διακρίνουν τον σχηματισμό, καθώς ο βόρειος πόλος του Κρόνου έχει χειμώνα και καλύπτεται από την πολική νύχτα, διάρκειας περίπου 15 ετών. Το ξημέρωμα αναμένεται σε περίπου μια διετία.

πηγή: news.in.gr

Για περισσοτερα δειτε και στο:
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimed...fm?imageID=2552

Τρανή απόδειξη ότι η φύση μπορεί να σχηματίσει στοιχειώδη γεωμετρική συμμετρία σε οποιαδήποτε κλίμακα κάτω από oρισμένες συνθήκες.

Δείτε επίσης και τις νυφάδες χιονιού στο μικρόκοσμο μας.

Πέμπτη, Μαρτίου 08, 2007

Η Τουρκία απαγορεύει την πρόσβαση στο YouTube!

Δείτε ποια χώρα έχει το θράσος να θέλει να ενταχθεί στην Ε.Ε.
Παρακολουθείστε το φασισμό του Τουρκικού καθεστώτος σ’όλο του το μεγαλείο!
Αλλά πρέπει να γίνουν άνθρωποι πρώτα...
Για αρχή, να ζητήσουν εμπράκτως συγνώμη για τα εγκλήματα και τις γενοκτονίες που προκάλεσε το «ειδαλμά» τους...

Η Τουρκία απαγορεύει την πρόσβαση στο YouTube

Η ΤΟΥΡΚΙΑ απαγόρευσε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα YouTube μετά από σχετική δικαστική απόφαση. Η απαγόρευση επιβλήθηκε μετά τις κατηγορίες για την εμφάνιση βίντεο που προσβάλλουν τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, έχει ξεσπάσει ένας «εικονικός πόλεμος» ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους χρήστες του site, με τις δύο πλευρές να «ανεβάζουν» προσβλητικά βίντεο η μία για την άλλη. Το συγκεκριμένο υλικό που προκάλεσε την απαγόρευση εμφάνιζε τον Κεμάλ Ατατούρκ και τους Τούρκους ως ομοφυλόφιλους. Στην Τουρκία, η προσβολή του Ατατούρκ ή της «τουρκικότητας» θεωρείται αδίκημα το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση

Τα βίντεο προκάλεσαν θύελλα τουρκικών αντιδράσεων προς το YouTube με αίτημα τη διαγραφή του υλικού από την ιστοσελίδα, ωστόσο το δικαστήριο προχώρησε ακόμη πιο πέρα, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε όλη την τουρκική επικράτεια.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Turk Telecom, της μεγαλύτερης εταιρίας τηλεπικοινωνιών της Τουρκίας, η πρόσβαση απαγορεύτηκε αμέσως μόλις τους δόθηκε η σχετική δικαστική εντολή, και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται για όσο ισχύει η απαγόρευση.

Το θέμα φέρνει για άλλη μια φορά στην επιφάνεια το ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου στην Τουρκία. Παρά τις συστάσεις και επικρίσεις που έχει δεχτεί η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το επίμαχο άρθρο 301, εξακολουθεί να εφαρμόζει πολιτικές περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης. Ο νόμος αυτός είναι αιτίας δίκης περίπου πενήντα συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, Ορχάν Παμούκ.

πηγή: www.kathimerini.gr

Δευτέρα, Μαρτίου 05, 2007

911: Το φιάσκο του BBC


Προσέξτε σε ζωντανή μετάδοση την ανταποκρίτρια-δημοσιογράφο και τα γράμματα του ticker από κάτω να ανακοινώνουν την πτώση του κτιρίου 7 (Salomon Brothers Building) ενώ ταυτόχρονα πίσω της το κτίριο ήταν όρθιο και σε κανονική κατάσταση!

Το BBC πιάστηκε να ανακοινώνει την πτώση του 47-οροφου κτιρίου 7 του συγκροτήματος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου (κτίριο που είναι γνωστό και με το όνομα “Salomon Brothers” building) κάπου 20 λεπτά πριν αυτό πραγματικά καταρρεύσει(!), γεννώντας έτσι νέα ερωτήματα και βάσιμες υποψίες στην ήδη βεβαρημένη με υποψίες υπόθεση της πτώσης του Κτιρίου 7 και γενικότερα της ημέρας της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

 • Πως το BBC γνώριζε ότι το κτίριο 7 επρόκειτο να καταρρεύσει;

 • Γιατί μετέδιδαν ξανά και ξανά αυτή την «είδηση» ενώ το κτίριο βρισκόταν από πίσω τους όρθιο και κανονικό;

 • Ποια ήταν η πηγή του δελτίου τύπου που διοχέτευσε αυτή την πληροφορία στο δίκτυο του BBC το οποίο -κατά τα φαινόμενα- άβουλα και σαν ρομπότ τη μετέδωσε; (αναφέροντας μάλιστα και τον λόγο της πτώσης!)

 • Γιατί το Google Video αποπειράθηκε τις πρώτες ώρες να αφαιρέσει και να λογοκρίνει τα βίντεο που ανέβαζαν οι διάφοροι χρήστες του διαδικτύου με το ρεπορτάζ του φιάσκου του BBC;

 • http://video.google.com/videoplay?docid=3994399691500840360
  (Δείτε το βίντεο και τα σχόλια)

  Μια εικόνα του κτιρίου 7 για σύγκριση με το βίντεο του BBC:
  http://img187.imageshack.us/img187/8610/wtcsevenpo1.jpg
  (προσέξτε τη χαρακτηριστική μαύρη λωρίδα στην κορυφή)

  Oλόκληρο το αυθεντικό αρχειοθετημένο επίμαχο βίντεο-φιάσκο και προ-γνώσης του BBC από τα γεγονότα εκείνης της ημέρας. (1GB mpeg)
  http://www.archive.org/details/bbc200109111654-1736
  http://www.archive.org/download/bbc200109111654-1736/V08591-16.mpg

  Από τον τίτλο 200109111654-1736 βλέπουμε ότι το βίντεο ξεκινάει από την ώρα 16:54 και τελειώνει στις 17:36 τοπική ώρα Νέας Υόρκης. Το κτίριο 7 έπεσε πραγματικά στις 17:21 το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου. Η ανακοίνωση της πτώσης του κτιρίου 7 από το BBC γίνεται περίπου 20 λεπτά πιο νωρίς! Η δορυφορική σύνδεση με την ανταποκρίτρια του BBC στην Νέα Υόρκη χαλάει «όλως τυχαίως» μόλις 5 λέπτα πριν την πραγματική πτώση του κτιρίου.

  Περισσότερα και η ανακοίνωση αποποίησης ευθυνών του BBC εδώ:
  http://www.whatreallyhappened.com/bbc_wtc7_videos.html